Gwarant Top10Supps: Nid yw'r brandiau a restrir gennych ar Top10Supps.com yn dal unrhyw ddylanwad arnom ni. Ni allant brynu eu safle, derbyn triniaeth arbennig, na thrin a chwyddo eu safle ar ein safle. Fodd bynnag, fel rhan o'n gwasanaeth rhad ac am ddim i chi, rydym yn ceisio partneru â chwmnïau yr ydym yn eu hadolygu a gallwn gael iawndal pan fyddwch yn eu cyrraedd drwy a cyswllt cyswllt ar ein gwefan. Pan fyddwch chi'n mynd i Amazon trwy ein gwefan, er enghraifft, efallai y byddwn yn cael comisiwn ar atchwanegiadau rydych chi'n eu prynu yno. Nid yw hyn yn effeithio ar ein gwrthrychedd a'n didueddrwydd.

Waeth beth yw unrhyw drefniadau ariannol cyfredol, yn y gorffennol, neu yn y dyfodol, mae safle pob cwmni ar restr ein golygydd yn seiliedig ar ac yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio set wrthrychol o feini prawf graddio, yn ogystal ag adolygiadau defnyddwyr. Am fwy o wybodaeth, gweler sut rydym yn graddio atchwanegiadau.

Yn ogystal, mae pob adolygiad defnyddiwr a bostir ar Top10Supps yn cael ei sgrinio a'i gymeradwyo; ond nid ydym yn sensro adolygiadau a gyflwynir gan ein defnyddwyr - oni bai eu bod yn cael eu harchwilio am ddilysrwydd, neu os ydynt yn groes i'n canllawiau. Rydym yn cadw'r hawl i gymeradwyo neu wadu unrhyw adolygiad a bostir i'r safle hwn yn unol â'n canllawiau. Os ydych chi'n amau ​​bod adolygiad a gyflwynwyd gan ddefnyddiwr yn anwir neu'n dwyllodrus yn fwriadol, rydym yn eich annog i blesio ein hysbysu ni yma.

May Efallai y bydd Top10Supps yn derbyn cyfran o refeniw os ydych chi'n prynu rhywbeth gan ddefnyddio dolen ar y dudalen hon. Darllenwch ein tudalen datgelu am fwy o fanylion.

Prawf atgyfnerthu Testosteron Storm

4.7

Ansawdd

5.0 / 10

Cynhwysion

7.0 / 10

Pris

2.0 / 10

Pros

 • Yn cynnwys DAA
 • Ychydig iawn o gynnwys llenwi
 • Da i libido

anfanteision

 • Cyfuniad perchnogol
 • DAA dos isel
 • Mwy ar gyfer libido na testosteron
 • Drud

Cwestiynau Cyffredin Prawf Storm

 • Un Cynhwysydd: Gwasanaethu 30
 • pris: $ 107.00
 • Maint gwasanaethu: Tabledi 3
 • Awgrym Gwasanaethu: Diwrnodau Gweithio a Gorffwys: Gwneud y mwyaf cynhyrchu testosteron naturiol ac ymhelaethu, cymerwch dabledi 3 wrth ddeffro gyda diod o ddewis (8 oz neu fwy). Cymerwch ddiwrnodau 60 yn syth i ganiatáu i grynodiadau gwaed gronni a dyrchafu i brofi'r effeithiau uchaf.
 • Polisi Ad-daliad: Os ydych chi y tu mewn i ddiwrnodau defnyddio 30, nid ydych yn fodlon â'r cynnyrch ac yr hoffech gael ad-daliad, cysylltwch â thîm Prestige Labs trwy e-bostio [E-bost a ddiogelir] neu ffonio 1-800-470-7560 Llun-Gwener 9AM-5PM CST. Bydd eu tîm cymorth yn falch o'ch helpu chi gyda'r broses ad-daliad. Ar ôl gofyn am ad-daliad am eitemau, bydd yr ad-daliad yn cael ei ganiatáu a'i gredydu yn ôl i'r cyfrif y cafodd ei godi yn wreiddiol i ddim hwyrach na dyddiau busnes 7 ar ôl y cais. Efallai y bydd yn cymryd hyd at ddiwrnodau gwaith 3-5 i'r banc gydnabod y credyd ar eich pen ac i'ch cyfrif adlewyrchu'r credyd.

Faint ydych chi'n barod i'w dalu i helpu i roi hwb i'ch cyfrif testosteron?

$ 30, $ 40, $ 50 y mis? Beth am $ 107.00?

Dyna beth yw pris Storm Storm a chyda'r math hwnnw o dag pris, mae'n well iddo wneud ei waith.

A fydd Test Storm yn gweithio fel yr hysbysebwyd? Darllenwch ymlaen i ddarganfod!

Pwy sy'n Gwneud?

Gwerthir Test Storm gan Prestige Labs, cwmni atodol wedi'i leoli yn Carrolton, Texas [1]. Maent yn gwerthu pob math o atchwanegiadau. Mae ganddyn nhw llosgwyr braster, atchwanegiadau dwy ran, multivitamins a mwynau, boosters testosteron, atchwanegiadau hormonau, a hyd yn oed poteli cysgu. Nid ydyn nhw'n gwmni poblogaidd yn union, ond dylai'r amrywiaeth pur maen nhw'n ei gynnig siarad cyfrolau am ba mor ddifrifol ydyn nhw wrth geisio treiddio i farchnad sydd eisoes yn dirlawn.

Hawliadau Marchnata a Wnaed

Disgrifir Test Storm fel un sy'n gallu codi gormod colli braster ac twf cyhyrau. Dywedir hefyd ei fod yn cynnig buddion ar ffocws, ynni, a hyd yn oed libido.

Gwnaed yr honiadau canlynol am Test Storm:

 • Ynni a Libido: Rydym yn bendant yn gweld hyn yn cael ei ddarparu gan fod y fformiwla yn cynnig cyfnerthwyr libido mewn dosau uchel.
 • Hwb hormon: Yn seiliedig ar yr hyn a ganfuom, nid cymaint ar gyfer testosteron sy'n drist.

Beth sydd ynddo?

Nawr, gadewch i ni edrych yn agosach ar yr hyn sydd y tu mewn i Test Storm:

Cymysgedd Lluosi Testosteron

 • Lepidium Meyenii: Cyfeirir at Lepidium Meyenii hefyd Maca. Nid oes gennym unrhyw syniad pam y bu’n rhaid iddynt ei guddio o dan yr enw hwn, o ystyried y ffaith bod Maca yr un mor boblogaidd â tongkat ali o ran atchwanegiadau gwella gwrywaidd. Mae'n affrodisaidd gwrywaidd poblogaidd ac mae'n rhoi hwb mawr i ysfa rywiol. Dangoswyd hefyd bod ganddo rai buddion gwella perfformiad, sy'n egluro ei gynnwys mewn rhai testosteron a cyn-ymarfer cyfuniadau [2]. Fodd bynnag, nid yw'n atgyfnerthu testosteron mewn gwirionedd, ac mae hynny'n peri pryder gan mai hwn yw'r cynhwysyn cyntaf yn y fformiwla sy'n golygu ei fod yn cael mwyafrif y dos.
 • Gwenith Geifr Horny (Epimedium) std. 20% Icariin: Hybu atgyfnerthu libido poblogaidd arall. Mae peth ymchwil yn awgrymu y gall helpu i ddynwared testosteron unwaith yn y llif gwaed a all ddod â rhyw fath o gynnydd testosteron [3]. Fodd bynnag, nid yw'r wyddoniaeth sy'n ymwneud â'r perlysiau doniol hwn a enwir yn gadarn o hyd o ran testosteron, felly bydd yn rhaid i ni sialcio'r un hwn fel atgyfnerthu libido arall.
 • Powdwr Fenugreek: Mae'r cynhwysyn hwn yn atgyfnerthu testosteron gwan arall ac yn atgyfnerthu libido poblogaidd. Mae'n cynnig rhai buddion i testosteron trwy rwystro ensymau sy'n trosi testosteron yn rhywbeth nad yw'n testosteron [4]. Fodd bynnag, mae hefyd yn achosi dwbl-whammy: tra fenugreek yn helpu i rwystro ensymau sy'n trosi testosteron, mae hefyd yn blocio ensymau sy'n gyfrifol am gynhyrchu DHT, haen uwch o'r hormon gwrywaidd, sy'n uwch na testosteron.
 • Asid D-Aspartig: Yr unig atgyfnerthu testosteron go iawn yn y fformiwla, asid d-aspartig neu DAA dangoswyd ei fod yn dylanwadu'n uniongyrchol ar gynhyrchu testosteron, yn enwedig ymhlith dynion sy'n cael eu diagnosio â testosteron isel [5].
  • "Yn olaf, mae'r canlyniadau hyn yn darparu tystiolaeth swyddogaethol ar gyfer rôl fiolegol D-Asp mewn steroidogenesis gwrywaidd amffibiaid; felly, gellid ystyried bod yr asid amino anarferol hwn yn asiant modiwlaidd ar gyfer prosesau atgenhedlu."
  • Yn anffodus, mae bod yr olaf ar y cyfuniad yn golygu na fydd yn cael llawer o'r dos.

Cymysgedd Ymhelaethu Testosteron

 • Gwreiddyn danadl poethion: Gwyddys bod y perlysiau hwn yn arddangos cynhyrchu pro testosteron yn anuniongyrchol. Mae'n blocio hormon sy'n newid ffurf testosteron yn ogystal ag ensym sy'n ei drawsnewid yn estrogen. A siarad yn ddamcaniaethol, dylai weithio. Fodd bynnag, y buddion a gynigir gan gwraidd danadl poethion ddim yn gwbl amlwg mewn bodau dynol [6].
 • Diindolylmethane: Cyfansoddyn iechyd poblogaidd a geir mewn llysiau cruciferous fel brocoli. Fel llawer o gynhwysion yn y fformiwla hon, mae'n hysbys ei fod yn atal ensymau sy'n trawsnewid testosteron yn rhywbeth arall [7].
 • Detholiad Coco: Nid ydym yn hollol siŵr pa ongl yr oeddent yn edrych amdani wrth ychwanegu dyfyniad coco. Nid yw'n gynhwysyn testosteron poblogaidd ac nid yw ein hymchwil yn dangos unrhyw beth arwyddocaol heblaw a ychydig budd ataliol yn erbyn trawsnewidwyr testosteron [8].

Ffeithiau Atodiad Label

Profi Ffeithiau a Chynhwysion Ychwanegiad Storm

Buddion

Mae natur Test Storm yn ymwneud yn fwy â libido a rhywfaint o hwb ynni nag ydyw ar gyfer testosteron. Ac oherwydd mai dyna fydd y fformiwla yn ei wneud, disgwylir y buddion canlynol:

 • Mae ysfa rywiol yn cynyddu: Yn gyntaf oll, prif gwsmeriaid Test Storm yw dynion sydd yn eu 40s neu 50s yn ôl pob tebyg, yn ysu am fod yn yr hwyliau. Nid oes angen gwerthu atgyfnerthu libido i rywun sy'n dal yn ei 30s neu'n iau. Mae hyn yn esbonio pam mae Test Storm wedi'i lenwi i'r eithaf â chyfnerthwyr libido.
 • Hwb ynni: Heb eu gwarantu mewn gwirionedd, ond mae rhai o'r llysieuol hyn yn llawer mwy abl i fywiogi'r defnyddwyr na'u helpu i gynhyrchu mwy o testosteron.
 • Gwelliant testosteron ysgafn: Rydyn ni'n dweud yn ysgafn oherwydd nad yw ffocws y fformiwla ar gyfer testosteron gymaint ag y mae ar gyfer hen ddynion sydd eisiau teimlo'n ifanc eto.

Rhagofalon

Nid oes gan y sgîl-effeithiau sy'n gysylltiedig â chyfnerthwyr testosteron lawer i'w wneud â phoenau stumog a mwy yn eu cylch newid hwyliau a newidiadau. Wedi'r cyfan, rydych chi'n newid eich hormonau felly byddai'n naturiol yn llanastr gyda'ch argraff o'r byd o'ch cwmpas. Yn dal i fod, mae priodweddau hwb testosteron Test Storm yn ysgafn ar y mwyaf, felly does dim angen poeni.

Rydym bob amser yn argymell eich bod chi'n siarad â'ch meddyg cyn cymryd unrhyw atchwanegiadau sydd i'w gweld ar y wefan hon.

Sut i Cymryd Mae'n

Mae Prestige Labs yn argymell cymryd Test Storm ar ddiwrnodau ymarfer a gorffwys. Maent am i ddefnyddwyr wneud y gorau o'r effeithiau trwy gymryd tair tabled wrth ddeffro, felly dim brecwast yn gyntaf. Maent hefyd yn sôn y bydd ei gymryd chwe deg diwrnod yn syth yn caniatáu i'r crynodiadau gwaed gronni a chanolbwyntio dim ond digon i roi'r buddion mwyaf i chi.

Blas / Blasau

Mae Test Storm yn cael ei gynnig ar ffurf bilsen, felly does dim blas na blas go iawn yn gysylltiedig ag ef heblaw blas tabledi. Os rhywbeth, ni ddylai flasu'n waeth na phapur neu efallai ddeilen chwerw sych.

Nifer y Detholion

Mae gan un botel o Test Storm dabledi 90, ond gan y byddwch chi'n cymryd tabledi 3 y dydd, dim ond am ddiwrnodau 30 y mae hyn yn dda.

Dewis Amgen Gorau i'r Cynnyrch hwn

Storm Prawf Prestige Labs vs Pipeing Rock Testosterone Max

Y cynnyrch gorau i'w gymharu â Test Storm yw Testosterone Max gan Piping Rock.

Dyma fformiwla Piping Rock Testosterone Max:

 • Maca (Lepidium meyenii) (gwreiddyn) (o 300 mg o 4: dyfyniad 1) 1200 mg
 • Detholiad Tribulus (Tribulus terrestris) (ffrwythau) (wedi'i safoni i gynnwys saponinau 45%) 250 mg
 • Chwyn Geifr Horny (Epimedium sagittatum) (wedi'i safoni i gynnwys 10% icariin) 500 mg
 • Yohimbe (Pausinystalia yohimbe) (rhisgl) (wedi'i safoni i gynnwys alcaloidau 2% yohimbe) 80 mg
 • L-Arginine HCl 40 mg

Mae'r ddau yn cynnwys Maca a Horny Goat Eeed. Fodd bynnag, credwn y gallant fod yn debyg oherwydd sut mae'r ddau atchwanegiad yn blaenoriaethu libido dros y buddion testosteron gwirioneddol a hysbysebir.

Heb sôn am yohimbe a HCl L-Arginine yw'r cynhwysion olaf y byddwch chi'n meddwl amdanynt o ran rhoi hwb i testosteron.

Maent hefyd yn cynnwys cynnwys llenwi tebyg ar gyfer eu capsiwlau hefyd, ond mae gan Piping Rock Testosterone Max yr hyn maen nhw'n ei alw'n Capsiwlau Rhyddhau Cyflym. Mae gan y ddau ohonynt nifer tebyg o bilsen ym mhob blwch, ond y gwahaniaeth yw Piping Rock Testosterone Max gall bara pymtheg diwrnod arall i chi gan ei fod yn cynnig dognau 45 y botel.

Pa un sy'n well? Wel, mae'n dibynnu ar eich dewis. Ydych chi eisiau atgyfnerthu libido sydd hefyd â rhywfaint o hwb testosteron uniongyrchol? Dewiswch Storm Storm. Os ydych chi eisiau atgyfnerthu libido a all bara'n hirach (ac am lawer, llawer rhatach), ewch am Piping Rock Testosterone Max.

Y naill ffordd neu'r llall, mae'r ddau gynnyrch yn ddrwg am roi hwb i testosteron.

Adborth Cwsmeriaid

Nid ydym wedi gweld unrhyw adolygiadau cyhoeddus am Test Storm. Ddim hyd yn oed ar Amazon. Mae hyn yn gwneud synnwyr gan fod Test Storm efallai yn un o'r atchwanegiadau testosteron drutaf allan yna. Efallai nad yw cwsmeriaid yn cael eu hudo gan y prisio neu eu bod yn hytrach yn mynd i ddewis cynhyrchion gydag ardystiadau gwirioneddol gan athletwyr.

Naill ffordd neu'r llall, ni welsom unrhyw adolygiadau ohono, felly ein cynulleidfa sydd i brofi hyn eu hunain.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y cynnyrch hwn? Gadewch adolygiad isod a gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi!

Llinell Gwaelod

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n talu amdano. Yn aml, dyma'r rheol pan ddaw cynnyrch rhad allan yn ddrwg neu'n cael derbyniad gwael. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod Test Storm eisiau torri'r mowld hwnnw trwy fod yn botel o dabledi testosteron am bris premiwm nad ydynt yn cynnig fawr o fudd o ran cynhyrchu testosteron go iawn.

Ar y cyfan, nid ydym yn credu y byddai'n syniad da cymeradwyo Test Storm fel math o gynnyrch atgyfnerthu testosteron. Mae ei fuddion gorau ar gyfer libido. Mae hefyd yn ddrud iawn ac rydyn ni'n crynu wrth feddwl am hen ddynion blin a brynodd Test Storm a chael dim byd caled.

Gadewch Adolygiad

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y cynnyrch hwn? Gadewch i ni wybod sut y mae drwy adael eich adolygiad personol eich hun isod!

Leave a Comment

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Am y Awdur